Prof. univ. dr. ing. Frunzăverde Doina
Prof. univ. dr. ing. ec. Gillich Gilbert-Rainer
Prof. univ. dr. ing., dr. ec. Popovici Gheorghe
Prof. univ. dr. ing. Ruja Ioan
Prof. univ. dr. Andriţoi Claudia
Conf. univ. dr. ing. Cziple Florentina
Conf. univ. dr. ec. Costencu Mirela
Prof. univ. dr. ing. ec. Hamat Codruţa Oana
Conf. univ. dr. ec. Manciu Venera
Conf. univ. dr. ec. Chiş-Toia Dorina (consilier editorial)
Contact

Editura Eftimie Murgu 
P-ţa Traian Vuia, Nr. 1-4, 320085, Reşiţa
Tel.: +40 730 583031
Fax: +40 374 810712
n.gillich@uem.ro
EDITURA  UNIVERSITATII "EFTIMIE MURGU"  RESITA